تبلیغات
جی جی دانلود
برای مشاهده و شروع تشریح روی عکس ویا لینک زیر عکس کلیک کنید.

                        
                  موش                                                      قورباغه
            لینک2(موش)

                       
        انسان                                                     قلب