تبلیغات
جی جی دانلود
* PCR                               *میکروسکوپ مجازی.

-     -     -     -                          -     -     -     -     -

*
مشاهده سلول                         *کشت میکروب.

-     -     -     -                       -     -     -     -     -

*
ژل الکتروفورز                     *استخراج DNA.

-     -     -     -                        -     -     -     -     -

*
رنگ آمیزی باکتری.